Logo Radio Łódź

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Audycje wyborcze w Radiu Łódź

W związku z wyznaczeniem na dzień 26 maja 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, Radio Łódź S.A., jako spółka publicznej radiofonii regionalnej, przedstawia zasady rozpowszechniania audycji wyborczych na swojej antenie.

7 maja w siedzibie Radia Łódź odbyło się losowanie podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych.

Protokół z losowania 817 KB

Czas emisji audycji:

 • poniedziałek – piątek o godz. 5:15 (12 bloków)
 • poniedziałek – piątek w godz. 19:30-20:00 (13 bloków)
 • poniedziałek – piątek o godz. 13:37 (3 bloki)
 • poniedziałek – piątek o godz. 14:37 (3 bloki)
 • poniedziałek – czwartek w godz. 21-22 (24 bloki)
 • sobota w godz. 14-15 (24 bloki)
 • niedziela w godz. 19-20 (25 bloków)
Rozmieszczenie bezpłatnych bloków wyborczych w programie Radia Łódź 91,9 KB

Bezpłatne audycje wyborcze w Radiu Łódź - ważne terminy

Eurowybory 2019 - Bezpłatny czas antenowy - ważne terminy 138 KB

Podstawa prawna zasad podziału czasu antenowego na rozpowszechnianie nieodpłatnych audycji wyborczych:

- Ustawa Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.)

- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. z dnia 27 lipca 2011 r.).

Zasady rejestracji i emisji audycji wyborczych w Radiu Łódź

Eurowybory 2019 - Zasady rejestracji i emisji audycji wyborczych w Radiu Łódź 57,7 KB
 1. Radio Łódź jako rozgłośnia publiczna jest zobowiązana przeznaczyć czas antenowy na emisję nieodpłatnych bloków wyborczych w ramach kampanii wyborczej przed wyborami w dniu 26 maja 2019 roku, w związku z tym od 11 do 24 maja 2019 roku będzie emitować bloki wyborcze. Plan emisji audycji poszczególnych Komitetów Wyborczych w poszczególnych blokach wyborczych zostanie ustalony w drodze losowania, które odbędzie się 7 maja 2019 r. w siedzibie Radio Łódź S.A. (ul. Narutowicza 130) o godz. 12:00.
 2. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych przygotowywanych przez komitety wyborcze wynosi 1200 minut tj. 20 godzin.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniając audycje wyborcze, wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80 procent czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 13:00-15:00 i 18:00-22:00.
 4. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitet wyborczy jest dokonywany na podstawie złożonego przez pełnomocnika wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego, który powinien zawierać nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika, a także kopie protokołów rejestracji kandydatów.
Eurowybory 2019 - Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w Radiu Łódź 110 KB
 1. Czas rozpowszechniania audycji wyborczych dzieli się między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów w okręgach na obszarze objętym programem, na podstawie informacji komisarza wyborczego oraz gminnej komisji wyborczej.
 2. Audycje przygotowane przez poszczególne Komitety Wyborcze muszą być dostarczone do Radia Łódź S.A. najpóźniej 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia. Będą one przyjmowane przez wyznaczonych przez Radio Łódź S.A. pracowników Działu Programu pod numerem telefonu 42 67 53 868 lub adresem poczty elektronicznej wybory@radiolodz.pl, a przekazująca je osoba musi mieć pełnomocnictwo odpowiedniego Komitetu Wyborczego.
 3. Audycje wyborcze nie mogą być dłuższe niż przyznana jednostka emisyjna (spot). W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu audycji Radio Łódź S.A. wzywa komitet wyborczy do jej niezwłocznego skrócenia. Jeżeli w ciągu 8 godzin nie zastosuje się on do tego wezwania, Radio Łódź S.A. przerywa emisję audycji w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący danemu komitetowi wyborczemu.
 4. Audycje muszą być dobrej jakości technicznej, a poziom szumów i zniekształceń nieliniowych powinien być niższy niż -45 dB. Zaleca się dostarczanie audycji na płytach CD, DVD, nośnikach pendrive lub pocztą elektroniczną w postaci plików MP3. Audycja i nośnik powinny być wyraźnie opisane z określeniem od kogo pochodzą.
 5. Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie spełniają norm technicznych podanych do wiadomości pełnomocników, Radio Łódź S.A. wzywa komitet wyborczy do niezwłocznego usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczych, najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem rozpowszechniania audycji pod rygorem niewyemitowania tego materiału.
 6. Jeśli Komitet nie przygotuje audycji wyborczej we własnym zakresie, może ją zarejestrować w studiu nagraniowym Radia Łódź S.A. przy udziale realizatora. Na nagranie wystąpienia przysługuje Komitetowi czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu audycji wyborczej, ale nie krótszy niż 10 minut. Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt Radia Łódź S.A.
 7. Audycje wyborcze będą nagrywane najpóźniej 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia z wyjątkiem audycji poniedziałkowych, które będą rejestrowane w piątki.
 8. Osoby występujące w imieniu danego Komitetu Wyborczego muszą dostarczyć do Radia Łódź S.A., najpóźniej z chwilą składania wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego: dokument powołania pełnomocnika wyborczego, pełnomocnictwo do reprezentowania Komitetu Wyborczego, oświadczenie o autorskich prawach majątkowych i pokrewnych, oświadczenie o odpowiedzialności za treść i formę prezentowanych audycji, jak również podpisany dokument „Obowiązek informacyjny dla komitetów wyborczych i pełnomocników w związku z przetwarzaniem danych osobowych”.
Eurowybory 2019 - Upoważnienie do reprezentowanie Komitetu Wyborczego 59,1 KB Eurowybory 2019 - Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych i pokrewnych 51,5 KB Eurowybory 2019 - Oświadczenie o odpowiedzialności za treść i formę prezentowanych audycji 51,2 KB Eurowybory 2019 - Oświadczenie RODO 57,7 KB
 1. Studio rejestrujące audycje będzie czynne w dni powszednie po uprzednim zarezerwowaniu pod numerem telefonu 42 67 53 868.
 2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika nie później niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej.
 3. Studio radiowe jest rezerwowane według kolejności zgłoszeń komitetów wyborczych.
 4. Czas antenowy nie wykorzystany w jednym bloku wyborczym z winy Komitetu Wyborczego nie będzie rekompensowany wydłużeniem czasu przysługującego Komitetowi w innym bloku wyborczym.
 5. W miejsce niedostarczonej audycji wyborczej będzie emitowana muzyka odpowiadająca czasem danej audycji wyborczej.
 6. W ramach rejestracji nieodpłatnych audycji wyborczych Radio Łódź S.A. nie udostępnia własnych nagrań i muzyki. Nie ma również możliwości skorzystania z usług pracowników rozgłośni w celu wykorzystania ich głosu w audycjach wyborczych (np. dziennikarz zadający pytania kandydatowi).
 7. Komitety Wyborcze muszą mieć pozwolenie na emisję cudzych materiałów dźwiękowych (muzyka, piosenka) oraz dostarczyć – przed emisją na antenie Radia Łódź – tzw. „metryczkę audycji”, czyli odpowiednie dokumenty do rozliczeń z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i wykonawczymi, np. ZAiKS-em.
Eurowybory 2019 - Metryka spotu wyborczego 35,8 KB
 1. Radio Łódź S.A. emituje audycje wyborcze dla miast na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice; a także powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łowickiego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, rawskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego.
 2. Ostateczny, przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, termin na składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków do Radia Łódź S.A. o przydział nieodpłatnego czasu antenowego oraz wniosku w sprawie łącznego prowadzenia kampanii wyborczej upływa 4 maja 2019 r.
 3. Radio Łódź S.A. informuje pełnomocników o: czasie antenowym przysługującym komitetowi wyborczemu; terminach rozpowszechniania audycji wyborczych komitetu wyborczego; terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych; warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze; miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.
 4. Radio Łódź S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w audycjach wyborczych. Odpowiedzialność za treści rozpowszechniane w audycjach wyborczych spoczywa na Komitetach Wyborczych. W szczególności Radio Łódź S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych zawartych w treści audycji.
 5. W razie wszelkich pytań i wątpliwości Radio Łódź S.A. uprzejmie prosi Komitety Wyborcze o kontakt z Działem Programu pod numerem telefonu 42 6753 868 lub adresem poczty elektronicznej wybory@radiolodz.pl.
 6. Radio Łódź S.A. emituje także płatne audycje wyborcze zgodnie z ustalonym cennikiem, rabat od podanych cen wynosi 50 procent.
Eurowybory 2019 - Cennik reklam 564 KB

 

Kontakt w sprawie płatnych ogłoszeń wyborczych

Beata Kornacka-Jóźwiak 

Specjalista
tel. 42 675 38 54
kom. 606 787 021 
e-mail: b.kornacka@radiolodz.pl

Dariusz Teodorczyk

Specjalista
tel. 42 675 38 55
kom. 606 787 075
e-mail: d.teodorczyk@radiolodz.pl

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką