Logo Radio Łódź

W ŁSSE podpisano dwie ważne umowy dla Łodzi [ZDJĘCIA,ROZMOWA]

W piątek 15 grudnia w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisano dwie ważne dla miasta umowy. Jedna z nich dotyczy kompleksowego programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej, a druga modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Na uroczystym podpisaniu umów byli obecni wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

(Fot. Sebastian Szwajkowski)

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej zakłada zakup nowych tramwajów, modernizację zajezdni oraz budowę dróg. Obecny w Łodzi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński wskazuje, że to ważny projekt dla mieszkańców regionu łódzkiego. - To projekt, który pozwoli usprawnić transport miejski. Modernizowane będą linie tramwajowe i zakupiony zostanie nowy tabor. Zmodernizowane zostaną także zajezdnie tramwajowe - mówił wiceminister.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska dodaje, że po zrealizowaniu projektu znacznie poprawi się komfort życia mieszkańców. - W ramach tego zadania, nie tylko remontujemy jedenaście kilometrów torowisk, ale zbudujemy też kolejne dwa kilometry. Całość jest powiązana także z infrastrukturą towarzyszącą - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Projekt przewiduje zakup 30 niskopodłogowych tramwajów do obsługi linii nr 14 kursującą z Dąbrowy, przez centrum do dworca Łódź Żabieniec. Na potrzeby obsługi nowego taboru wybudowana zostanie hala naprawcza zlokalizowana na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej. Trafi tam również specjalistyczne wyposażenie obsługowe. Wartość projektu to ponad 660 mln złotych.

Łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne zyska nowe przestrzenie, a Centralne Muzeum Włókiennictwa otrzyma nowe wyposażenie oraz przejdzie modernizację w Skansenie. W obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego podpisano umowy o dofinansowanie projektu modernizacji trzech budynków placówki oraz dziedzińca. Inwestycja jest elementem programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Piotr Gliński mówił w Łodzi, że łódzka kultura jest oczkiem w głowie rządu. - Dziesięć umów w ciągu dwóch lat na duże pieniądze europejskie dla kultury. Łącznie z tych programów na łódzką kulturę wydaliśmy w ciągu dwóch lat 163 miliony złotych - mówił Piotr Gliński.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne zyska dodatkowe powierzchnie magazynowe, studyjne i edukacyjne oraz przeznaczone na działalność kulturową. Oprócz prac dotyczących budynków B, D i E Muzeum, modernizacji poddany zostanie dziedziniec, na którym znajdzie się edukacyjny plac zabaw dla dzieci z dwoma zestawami edukacyjnymi – w formie tablicy i stolika. W ramach projektu zostanie zakupione również wyposażenie magazynów i działu konserwacji. W Muzeum Włókiennictwa odbędzie się częściowa przebudowa Skansenu. Zakupione zostaną multimedia. Całkowita wartość obecnego projektu Muzeum Archeologicznego to ponad 21 mln, a Muzeum Włókiennictwa 13 mln złotych. 

Posłuchaj rozmowy:

Czytaj także i dowiedz się więcej:

 

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi.

Celem projektu jest zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu, bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w mieście i jego obszarze funkcjonalnym. Realizacja projektu wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu to poprawa oferty transportu publicznego na terenie Miasta Łodzi poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury oraz wymianę taboru. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost zapotrzebowania na usługi transportu publicznego, zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w centrum miasta. Wykorzystanie nowoczesnego, bardziej efektywnego taboru, zapewni zmniejszenie emisji hałasu i drgań oraz poprawi dostępność komunikacyjną wewnątrz miasta.

 

Zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich

 

 • Zadanie 1 Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego
 • Zadanie 2.1. Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania)
 • Zadanie 2.2. Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego
 • Zadanie 3.1. Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego-Rydza (bez skrzyżowania)
 • Zadanie 3.2.1 Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego-Rydza oraz odcinka ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania al. Śmigłego-Rydza do ul. Dąbrowskiego 34a wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórną
 • Zadanie 3.2.2 Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego-Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości
 • Zadanie 4. Budowa torowiska w ul. Broniewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza (bez ronda Broniewskiego) do ul. Rzgowskiej/Paderewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) i przebudową pętli Kilińskiego – Dworzec Łódź-Chojny na pętlę tramwajowo-autobusową
 • Zadanie 5. Przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Broniewskiego (bez skrzyżowania)
 • Zadanie 6. Przebudowa torowiska w ciąg ulic al. Śmigłego-Rydza i Niższej na odcinku Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Śląskiej (ze skrzyżowaniem) wraz z pętlą tramwajową

 

Zadania realizowane przez MPK:

 

 • Zadanie 7. Zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych
 • Zadanie 8. Modernizacja zajezdni tramwajowej

Realizacja Projektu przyczyni się do realizacji celów VI Osi Priorytetowej m.in. poprzez:

 • skrócenie czasu przejazdu tramwaju
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko
 • redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2

Zakończenie realizacji projektu, którego beneficjentem jest  Miasto Łódź, przewidziane jest na koniec 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 660 563 782,14 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 530 856 547,81 zł, w tym wysokość dofinansowania UE 411 000 000,00 zł.

 

 

Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 

 

Całkowity koszt realizacji:            21 702 564,00 zł

Wydatki kwalifikowalne:               17 272 300,00 zł

Dofinansowanie:                               14 681 455,00 zł

w tym UE:                                           14 681 455,00 zł

 

Celem strategicznym Projektu o wymiarze długofalowym, jest: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, a także efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego miasta dla osiągania korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Głównym celem projektu jest: Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem wewnętrznym Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i nadanie niezbędnych funkcjonalności wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt swym zakresem obejmuje roboty budowlane (w tym również roboty instalacyjne), prace o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim, przebudowę i remont pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyny studyjne oraz zakup i montaż wyposażenia.

W ramach projektu zaplanowano prace inwestycyjne zmierzające w kierunku zachowania zabytkowej infrastruktury obiektu poprzez aplikowanie o środki unijne dla Projektu pn. „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” w ramach POIiŚ 2014–2020. Zaplanowane działania stanowią kontynuację długofalowego procesu dostosowania instytucji do współczesnych, europejskich standardów charakterystycznych dla sektora kultury.

Zakres inwestycji:

W ramach Projektu wyszczególniono następujący zakres prac:

 1. Budynek oficyny południowej (B) przewidziany do remontu, przebudowy i nadbudowy jednego piętra z możliwością podpiwniczenia fragmentu.

W budynku B podstawowym elementem jest nadbudowanie piętra (czyli rozebranie dachu istniejącego – drewniane kratownice) i uzyskanie dużych przestrzeni wystawienniczych. Zaprojektowano konstrukcję kratownicową stalową, zabezpieczoną ogniochronnie natryskowo. Dodatkowo projektuje się w wysokim magazynie antresolę po wymianie istniejących słupów na słupy żelbetowe do poziomu antresoli i stalowe słupy powyżej poziomu antresoli.

Budynek pełni obecnie funkcję pracowni konserwacji oraz magazynu zamkniętego – przestrzeń niedostępna dla zwiedzających. Po inwestycji w budynku nadal będzie mieścić się pracownia konserwacji i badań nad zabytkami, a także magazyn studyjny „etnograficzny” wraz z nową powierzchnią – antresolą i podpiwniczeniem. Po inwestycji cała powierzchnia magazynów etnograficznych udostępniona zostanie dla zwiedzających oraz zostanie zmodernizowany dział konserwacji i badań  nad zabytkami.

W przyszłości planuje się również zadaszony łącznik budynków A i B na wysokości I piętra w konstrukcji lekkiej przeszklonej, dzięki czemu ekspozycje zostaną połączone.

 1. Budynek oficyny wschodniej (D) przewidziany do rekonstrukcji z przebudową.
 2. Budynek oficyny wschodniej (E) przewidziany do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 3 kondygnacji.

W budynku E projektuje się przebudowę i nadbudowę o 3 kondygnacje z wykorzystaniem konstrukcji żelbetowej i ścian osłonowych. Stropy i słupy będą monolityczne żelbetowe.

Obecnie w budynku znajdują się magazyny parterowe (w formie garaży) – po inwestycji będą tam magazyny studyjne i sale edukacyjne, tzn. cały budynek zostanie udostępniony dla zwiedzających i zacznie pełnić funkcję edukacyjno-kulturalną oraz zostanie nadbudowany o 3 kondygnacje, zyskując nową powierzchnię. Budynek E zostanie połączony z budynkiem B łącznikiem, a w przyszłości jest planowane również połączenie z budynkiem C (również łącznikiem), tak aby można było stworzyć cały, nierozerwalny kompleks muzealno-kulturalno-edukacyjny.

 1. Funkcja główna obiektu pozostaje bez zmian. Przewiduje się w ramach nadbudowy budynku B i budynku E oraz częściowego podpiwniczenia budynku B pozyskać dodatkowe powierzchnie magazynowe i edukacyjne, a w ramach przebudowy i reorganizacji pomieszczeń uzyskać dodatkowe przestrzenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturowo-edukacyjnej. Wysoki magazyn w budynku B zyskuje antresolę oraz możliwość częściowego podpiwniczenia.
 2. Dziedziniec który obecnie pełni funkcję parkingową po inwestycji będzie bardziej przyjazny dla gości muzeum. Zaplanowano na jego terenie miejsce przyjazne dla dzieci i osób z niepełnosprawnością. Dziedziniec wyposażony zostanie w mały edukacyjny plac zabaw z tablicą i stolikiem edukacyjnym.

Ze względu na szeroki zakres modernizacji i niemożliwości stwierdzenia stanu zużycia poszczególnych elementów instalacji istniejących oraz aby zapewnić maksymalny czas ich użytkowania i zminimalizować ryzyko awarii i napraw instalacyjnych przewiduje się demontaż wszystkich instalacji i wykonanie nowych. Nowe instalacje będą prowadzone w specjalnie na ten cel przygotowanych kanałach technologicznych wykonanych w taki sposób, aby nie powodowały zniszczenia oryginalnej substancji, detalu architektonicznego, elementów stolarki drzwiowej i okiennej, oryginalnych podłóg i stropów itp.

Do środków trwały planowanych do zakupu w ramach projektu należy wyposażenie budynków Muzeum na stałe zainstalowane w projekcie i wpisane do rejestru środków trwałych oraz inne wyposażenie na potrzeby pracowników Muzeum, niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej. Należą do nich m.in. (według grup/zestawów) regały, blaty, stoły, szafy, szafki, witryny, biurka i inne zabudowy meblowe.

Podstawowe zalecenia konserwatorskie i projektowe:

 1. wzmocnienie elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji dachu i stropów wraz z zabezpieczeniem przed ponownym niszczeniem (izolacje fundamentów, osuszanie piwnic, wymiana tynków, izolacja połaci dachowej, obróbka blacharska, izolacja stropów na gruncie i między kondygnacjami);
 2. renowacja lub odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej (wewnętrznej, zewnętrznej). Wymiana stolarki okiennej z pcv na drewnianą stylizowaną historycznie;
 3. adaptacja klatek schodowych (głównej oraz dodatkowych) z dostosowaniem do obecnych norm bezpieczeństwa;
 4. wybudowanie klatek schodowych oraz pochylni jak również dźwigów osobowo-towarowych wynikające z rozbudowy oraz zmiany lokalizacji poszczególnych funkcji obiektu;
 5. montaż systemu multimedialnego z nagłośnieniem i odpowiednią oprawą świetlną;
 6. wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble, półki, stoły, blaty zgodnie z funkcją pomieszczeń.

100% czasu i przestrzeni obiektu będzie przeznaczone na cele kulturalno-edukacyjne.

 

(Wykorzystano Materiały Biura Prasowego Wojewody Łódzkiego)

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką